Betalingsvoorwaarden B2B

 

Acceptatie en betalingsvoorwaarden  B2B Arvato Finance B.V. h/o de naam AfterPay

 

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op  bezoek van deze website, de aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay. Het in de volgende artikelen gebruikte begrip “aanvrager”  duidt op het bedrijf dat een aanvraag indient om van de achterafbetaaldienst van AfterPay gebruik te maken.

 

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

 1. Als u als onderneming (hierna ook ‘onderneming’) verzoekt de leverancier te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de naam AfterPay (hierna “AfterPay”)  leidt dit niet onmiddellijk tot een overeenkomst waarbij u via AfterPay mag betalen. De leverancier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.
 2. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
 3. Iedere leverancier is gerechtigd bij het totstandkomen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de leverancier gebruik van AfterPay indien u als onderneming kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
  1. De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
  2. Het inschrijfnummer van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  3. De namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten  van de vennootschap onder firma die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen, bij een besloten of naamloze vennootschap degene die deze vennootschap mag vertegenwoordigen bij het afsluiten van deze koop of dienstverlening waarvoor u als onderneming vraagt te mogen betalen via AfterPay;
  4. Het bankrekeningnummer van de onderneming die betaling met AfterPay® aanvraagt.
 4.  
 5. Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u als onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. De onderneming heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
  2. De onderneming  is niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of (bij personenvennootschappen en eenmanszaken) u bent niet onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert de onderneming niet in een situatie waarin de onderneming opgehouden diens schulden tijdig te voldoen.
  3. U wordt als onderneming vertegenwoordigd door degene die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en die beschikkingsbevoegd is namens de onderneming te handelen.
  4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de leverancier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
  5. Door het verstrekken van de ondernemingsgegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u namens de onderneming uitdrukkelijk toestemming deze gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of de aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  6. Door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® verklaart de onderneming de uit uw bestelling/dienstenaanvraag voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

 

Artikel 2 Wijze van betalen

 1. De keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u als onderneming verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling/dienstenaanvraag, worden overgedragen door de leverancier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u als onderneming hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien de onderneming aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit de betalingsverplichting aan AfterPay in stand. De onderneming moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.
 2. AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling/ontbinding van de overeenkomst met de leverancier door u niet te restitueren.
 3. Indien de onderneming kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u als onderneming AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de kosten op het door de onderneming vermelde (bank)rekeningnummer en is er bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en de onderneming via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij de onderneming een vooraankondiging, waarin wij deze incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging ontvangt de onderneming 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u als onderneming akkoord met de termijn van 5 dagen.
 4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de leverancier op grond van de bestelling/dienstverlening aan uw onderneming kan/kon uitoefenen.
 5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op de onderneming over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

 1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van betalingsopdracht(en) van de onderneming komen voor diens rekening en risico.
 2. Indien de onderneming heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient de onderneming zorg te dragen voor voldoende saldo op het door de onderneming opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van de bankrekening van de onderneming, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Dit kan worden voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat de onderneming in verzuim is, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).
 3. Tot één dag voor de incassotransactie, kan de onderneming wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Betaaltermijn

 De betaling die de onderneming verschuldigd is door het aangaan van de overeenkomst met de leverancier, dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u als onderneming is overeengekomen.

 

Artikel 5 Adreswijziging

U als onderneming bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de onderneming geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 0900 - 40 50 60 2. (Dit informatienummer kost € 0,70 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

 

Artikel 6 Verzuim

 1. Indien de onderneming niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u als onderneming zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien u als onderneming binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan de onderneming een herinnering om te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien de onderneming aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien ook aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven, en AfterPay een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
 3. Vanaf de datum waarop de onderneming in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door de onderneming verschuldigde bedrag, tevens bent u als onderneming administratiekosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de  bankrekening van de onderneming af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).
 4. Indien er door aan de onderneming toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door de onderneming gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan de betaling in mindering strekken op het door de onderneming oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

 1. AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.