Betalingsvoorwaarden

 

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® Deze voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden op de voorwaarden van de winkelier en van toepassing op uw betaling via de achteraf betaalservice AfterPay en moeten gelezen worden als integraal deel uitmakend van de algemene voorwaarden van de winkelier.

 

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1. Als u verzoekt te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van arvato Finance International B.V. die handelt onder de naam AfterPay (hierna “AfterPay”) leidt dit niet tot een overeenkomst. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

2. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen via AfterPay®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling via AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

3. Iedere winkelier is gerechtigd bij het tot stand komen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay®, indien u kiest voor betalen via AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

  • De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland of in België te liggen;
  • Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kruispuntbank van Ondernemingen indien u koopt via uw bedrijf;
  • Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
  • Het bankrekeningnummer van u die betaling via AfterPay® aanvraagt.

 

4. Om te kunnen betalen via AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland of in België. Dit adres mag geen postbus zijn;
  • U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surseance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
  • U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
  • De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
  • Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  • U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen via AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.

 

Artikel 2 Wijze van betalen
1. Uw keuze om te betalen via de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien u na acceptatie aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.

2. AfterPay behoudt zich het recht voor, voor zover wettelijk is toegestaan, om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

3. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

 

 

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

2. Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten aan u in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3. Tot één dag voor de incassotransactie, kan u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling welke u verschuldigd bent door uw bestelling, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

 

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van arvato Finance International B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, Nederland, telefoon 0905 – 537 00.

 

Artikel 6 Verzuim

1. Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

2. Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een e-mail om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

3. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen.


AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

4. Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door aanvrager oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement welke is gepubliceerd op haar de website www.afterpay.be. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van gegevens, als ook vragen om inzage van de gegevens van u die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit Privacy Regelgeving.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2. Indien AfterPay om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst die tussen aanvrager en AfterPay tot stand komt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle in Nederland, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.